Vedtægter

Vedtægter for Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed (TKB)

§ 1. Navn
Stk. 1 Foreningens navn er: Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed (TKB) § 2. Formål

Stk. 1 TKB virke er som et håndværker netværk for udvikling, samarbejde og forskning i biobaseret bæredygtig byggeri, restaurering og kvalitetshåndværk inden for træfagene og i forbindelse med træfagene.

Stk. 2 TKB arbejder for at der bliver lavet forskning i biobaserede bæredygtige byggemetoder-, at allerede eksisterende håndværksmæssig erfaring bliver inddraget, og at viden bliver gjort tilgængelig og formidlet for håndværksmestre og andre interesserede i en direkte brugbar form.

Stk. 3 TKB arbejder for at gøre biobaserede byggematerialer, i en god kvalitet, let tilgængeligt nationalt.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1 Som ordinære medlemmer optages organisationer, virksomheder og selskaber, der arbejder aktivt inden for foreningens virke.

Stk. 2 Enkeltpersoner kan optages som personligt medlem med stemmeret og valgbarhed til foreningens besluttende organer.

Stk. 3 Medlemskab forudsætter betaling af et af foreningen fastsat kontingent.

Stk. 4 Bestyrelsen kan, ved 2/3 beslutning af de fremmødte, ekskludere almene medlemmer og generalforsamlingen kan, ved 2/3 beslutning af de fremmødte, afsætte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål eller ved andre særlige forhold.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert ordinært medlem har to stemmer på generalforsamlingen, mens personlige medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Stk. 2 Forslag: ”Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned”. Nærmere meddelelse om tid og sted for den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsens formand til medlemmerne senest 8 uger før mødet.

Stk. 3 Dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stk. 4 Fuldstændig dagsorden med bilag skal sendes ud senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Beslutninger kan kun tages om emner, som har været anført på den udsendte dagsorden.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 • Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent.

 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 • Valg af formand.

 • Valg af indtil to kritiske revisorer fra medlemmernes midte. De kritiske revisorer må ikke samtidig sidde i bestyrelsen

 • Eventuelt.
  Stk. 6 En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer,

  jfr. dog § 11 og 12.

  Stk. 7 Hvor intet andet er nævnt i disse vedtægter, afgøres sager på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Valg til bestyrelse og valg af revisor(er) foretages ved relativt flertal. Beslutninger om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter. Der kan ikke besluttes noget under punktet Eventuelt.

  Stk. 8 Referat af generalforsamlingen udsendes senest 2 uger efter mødet.

  § 5. Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger efter, at et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt har begæret dette.

  Stk. 2 Der gælder i øvrigt de samme bestemmelser omkring varsling, udsendelse af dagsorden m.v., som for den ordinære generalforsamling.

  § 6. Bestyrelsen

  Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 9 personer blandt foreningens ordinære og personlige medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem kan vælge en suppleant der også kan deltage i bestyrelsesmøderne. Det er dog kun enten bestyrelsesmedlemmet eller suppleanten der har en stemmeret ved afstemning.

  Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen angiver bl.a. vilkår for udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og referater. Referat godkendes af bestyrelsen.

  Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning bør afspejle foreningens ønske om at kvalificere arbejdet inden for foreningens virke.

  Stk. 3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Hvert år vælges 4 henholdsvis 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer, på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter en generalforsamling.

  Stk. 4 Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

  Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

  Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Stk. 7 Det er bestyrelsens ansvar at sikre: – at der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med disse vedtægter – at bogføring og regnskab foretages efter almindeligt anerkendte principper – at der udarbejdes et driftsregnskab og status for foreningens virksomhed, der kan revideres inden den ordinære generalforsamling.

§ 7. Kontingent

Stk. 1 Medlemmer af Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed betaler et årligt kontingent. Kontingentet betales i kalenderårets 1. kvartal eller ved indtræden i foreningen.

Stk. 2 Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8. Regnskab og budget
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2 Forud for hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et budget, der fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes regnskab for det forløbne regnskabsår. Regnskabet skal være afsluttet senest i marts måned og overdrages herefter til de valgte revisorer. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling med revisorernes påtegning.

§ 9 Revision

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen indtil 2 kritiske revisorer. Revisorerne vælges blandt medlemmerne. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10. Tegningsregler m.v.
Stk. 1 Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af samtlige ordinære og personlige medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kan foretages i forbindelse med den ordinære generalforsamling, på en ekstraordinær generalforsamling eller skriftligt.

§ 12. Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan opløses, hvis 3⁄4 af samtlige ordinære og personlige medlemmer stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 14 dage i mellem.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler, efter dækning af gæld og andre udgifter, til en passende forening der arbejder inden for samme virke.

Stk. 3 I tilfælde at stk.2 ikke kan opfyldes fordeles midler ligeligt mellem de ordinære medlemmer.

§ 13. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Stk. 1 Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling.

Stk. 2 Alle der ifølge disse vedtægter ville kunne opnå ordinært medlemskab og som fysisk er repræsenteret ved den stiftende generalforsamling kan stemme på denne og vælges ind i foreningens første bestyrelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 29/1-2022

Dirigent Dato:
Navn: Underskrift:

Referent Dato:
Navn: Underskrift: